Algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden

Algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden van greencups, onderdeel van ecobekers bv, statutair gevestigd te lelystad, nederland, hierna te noemen Greencups.

Artikel 1. Algemeen
Een geldige huurovereenkomst komt tot stand op moment dat de klant de bestelling online plaatst via www.greencups.nl en betaalt en akkoord gaat met de tarieven en condities. Op iedere huurovereenkomst zijn de hierna weergegeven voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Huurovereenkomst
De overeenkomst van verhuur van goederen komt tot stand op het moment dat de klant de Greencups goederen online huurt en de huurtarieven en condities aanvaart.De klant is verantwoordelijk voor de Greencups huurgoederen bij afhalen, op het ogenblik dat de klant het gehuurde in ontvangst neemt bij Greencups of bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde geleverd wordt door Greencups bij de klant.

Artikel 3. Kosten voor huur, vervanging en logistieke werkzaamheden
De huurprijs voor een dag geldt voor 24 uren en voor een weekend 48 uren. Voor de periode van een dag mag een klant de gehuurde goederen minimaal 24 uur behouden en worden de gehuurde goederen een volgende werkdag of een later afgesproken moment opgehaald of dienen retour te worden gebracht naar Greencups naar gelang is afgesproken. De huurprijs wordt bij bestelling via Ideal online betaald. Dit betreft uitsluitend de huurkosten voor gebruik van de goederen en het reinigen na afloop in de Spoelfabriek door Greencups. De kosten voor niet geretourneerde huurgoederen of huurgoederen die na teruggave aan Greencups niet meer gebruikt kunnen worden vanwege schade of vervuiling, worden separaat in rekening gebracht op de eindfactuur welke digitaal gedeeld wordt met de klant. Eventuele bijkomende logistieke kosten worden eveneens op de eindfactuur doorbelast aan de klant. Alle huurkosten, vervangingskosten niet geretourneerde goederen van Greencups, kosten vervanging voor goederen die als uitval retour komen en door te berekenen logistieke kosten zijn exclusief BTW. Gedane offertes en ontvangen prijslijsten zijn vrijblijvend en voor Greencups niet bindend, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 4. Waarborgsom
Indien met de klant wordt afgesproken dat deze (deels) op rekening huurt bij Greencups kan een waarborgsom en/of bankgarantie gevraagd worden. De waarborgsom en/of bankgarantie wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode. De waarborgsom en/of bankgarantie moet na het verstrijken van de huurperiode nog 30 dagen geldig zijn. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten en/of de bankgarantie te verhogen. Indien de klant een waarborgsom en/of de bankgarantie niet tijdig betaalt c.q. opent en/of verhoogt, kan Greencups de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Greencups op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de klant niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Greencups, door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Rente over de waarborgsom is voor Greencups.

Artikel 5. Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze voorwaarden en of de overeenkomst, kan Greencups de overeenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van een rechter nodig is, onverminderd het recht van Greencups op vergoeding van kosten, schade en rente. In genoemde gevallen is Greencups ten alle tijden zonder aankondiging vooraf gerechtigd om het gehuurde bij de klant terug te halen. De klant is verplicht aan Greencups de door Greencups gewenste medewerking te verlenen. De klant machtigt Greencups bij deze zich toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen. Greencups is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant of door derden in verband met het terughalen van de goederen c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst, wordt geleden.

Artikel 6. Controle levering en retour ontvangst bij en door Greencups
a. Teneinde discussie omtrent de staat waarin de gehuurde goederen zich bij aflevering bevinden te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt en voor ingebruikname, dit controleren. Indien er tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant direct telefonisch, of per email contact op te nemen met Greencups, in ieder geval voordat de huurgoederen in gebruik worden genomen. Indien de klant pas op de dag van gebruik de huurgoederen controleert, kan de klant niet meer van Greencups eisen dat de huurgoederen dezelfde dag omgewisseld worden als er sprake is van tekortkomingen, gebreken, manco’s of andere klachten.

b. Indien de goederen door de expeditie van Greencups c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van Greencups dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Greencups gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Greencups of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle aanwezig of vertegenwoordigd wilt zijn, moet hij dat voor het retour ophalen of retour afleveren van de huurgoederen al schriftelijk kenbaar maken aan Greencups. Met Greencups dient een schriftelijke afspraak gemaakt te worden over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat Greencups dit binnen 14 dagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij Greencups terug zijn schriftelijk weten. De klant krijgt dan 48 uren de tijd om bij Greencups alsnog de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen deze termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Greencups kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de klant berekenen.

c. Geselecteerde beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, zogenaamde uitval door beschadiging of vervuiling van de gebruikte huurgoederen, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade digitaal gefactureerd en gedeeld is met de klant, ter beschikking van de klant gehouden. Na die termijn van 30 dagen is Greencups gerechtigd de geselecteerde beschadigde huurgoederen te laten recyclen of te vernietigen.

Artikel 7. Annuleren
De klant kan de overeenkomst die hij met Greencups heeft gesloten, na reservering van de gehuurde goederen en voor het ingaan van de huurtermijn schriftelijk annuleren door een e-mail te sturen naar info@greencups.nl. In dat geval is de klant echter wel kosten verschuldigd. U kunt tot 30 dagen voor aanvang van de huur kosteloos annuleren. Wanneer u annuleert binnen 30 dagen voor het evenement brengen wij 25% van de huursom in rekening met een minimumbedrag van €12,50. Annuleert u binnen 14 dagen voor het evenement dan zullen wij 50% van de huursom in rekening brengen. Wanneer u binnen 5 dagen of op de dag van het evenement annuleert dan zal de gehele huursom worden berekend. De klant dient Greencups schriftelijk per e-mail info@greencups.nl met ontvangst- en leesbevestiging in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Als annuleringsdatum geldt de datum van de ontvangstbevestiging van de e-mail. Ook als u last minute reserveert zijn deze voorwaarden van toepassing.

Waarom annuleringskosten
Wanneer wij uw reservering ontvangen en u heeft betaald dan is uw reservering definitief en wordt deze omgezet tot een huurorder. Wij gaan namelijk de gehuurde artikelen voor u beschikbaar maken en derhalve niet beschikbaar maken voor andere klanten. De werkzaamheden die we direct na ontvangst van uw reservering uitvoeren zijn: uw reservering nakijken en daar een order van maken door artikelen aan de order toe te wijzen; de artikelen in onze verhuur planning opnemen; het regelen van het transport.

Artikel 8. Aansprakelijkheid/overmacht
Greencups kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na in gebreke stelling indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de klant stelt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Greencups wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Artikel 9. Schade, verlies en diefstal
a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk schriftelijk per e-mail info@greencups.nl aan Greencups te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan de gehuurde goederen ten gevolge van zorgloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, diefstal, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen alsmede eventuele onderdelen en/of toebehoren aan Greencups te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en rentevergoedingen aan Greencups te vergoeden.
b. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door Greencups reeds de nieuwwaarde aan de klant is berekend welke later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht worden, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen voor de periode die begint direct na het verstrijken van de afgesproken huurperiode en eindigt op de dag dat de zoekgeraakte goederen door Greencups ontvangen worden. De huurprijs wordt door Greencups in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde. Het terugbrengen van zoekgeraakte goederen kan tot uiterlijk 1 jaar na de oorspronkelijke huurperiode.

Artikel 10. Gebruik en onderhoud
De klant stemt er in mee de gehuurde goederen op het overeengekomen tijdstip aan Greencups terug te geven in dezelfde staat als de klant de gehuurde goederen heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen op dezelfde wijze gesorteerd, gestapeld en verpakt in de juiste kisten en op dezelfde pallets te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra werk- en of wachttijd van logistieke medewerkers door onvoldoende sorteren kan door Greencups in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Expertise
De door Greencups gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade en reparatie aan de gehuurde goederen, komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Greencups geschat schadebedrag van € 25.000,00 of meer, expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Greencups aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 25.000,00 expertise wordt uitgevoerd door Greencups.

Artikel 12. Verplichtingen van de klant
De klant stemt er mee in Greencups te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Greencups hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Greencups. De klant mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een andere plaats of locatie als omschreven in de overeenkomst. De klant of de derde dient Greencups onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de klant of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Greencups dreigen te worden aangetast.

Artikel 13. Risico/laden-lossen
De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor de klanten die de goederen door Greencups aangeleverd krijgen in containers, op pallets en/of in opslagkisten en zelf lossen en weer laden. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Indien op verzoek van de klant bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Greencups, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant.

Artikel 14. Terugbrengen/teruggeven
Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet tijdig bij Greencups worden teruggebracht of teruggegeven, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn. De klant kan nooit eigenaar van de gehuurde worden, tenzij de gehuurde goederen worden aangekocht volgens de nieuwwaarde van de goederen welke in overeenstemming is met de geldende verkoopprijslijst. Indien de klant zich opzettelijk de gehuurde goederen toe-eigent, zonder de aanschaf- of vervangingswaarde van de gehuurde goederen te betalen, is er sprake van verduistering van de gehuurde goederen. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een boete verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van Greencups op volledige en/of verdere schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft.

Artikel 15. Boetes, belastingen
De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem, of derden, te zullen betalen.

Artikel 16. Bezorgen en afhalen
a. Greencups bezorgt uitsluitend op de begane grond. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand namens hem gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen alsmede gerechtigd is namens de klant te tekenen voor ontvangst. Zo niet dan heeft Greencups het recht om de gehuurde goederen mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. Greencups kan echter ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of in overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in de overeengekomen staat.

b. Indien partijen afspreken dat Greencups de gehuurde goederen moet komen ophalen, dient de klant ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren tevoren (weekend- en feestdagen niet meegerekend) aan Greencups heeft meegedeeld dat Greencups de verhuurde goederen kan komen halen. De klant blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen totdat deze door Greencups zijn opgehaald.

c. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 09.00 uur gesorteerd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet op het afgesproken tijdstip in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de klant de extra kosten die voor Greencups hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de eventuele huurprijs die per dag voor de gehuurde goederen wordt berekend zonder dat hiermee de huurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten.

d. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand namens hem gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave en deze persoon gerechtigd is namens hem te tekenen voor het retour geven van de huurgoederen. Zo niet dan kan Greencups toch de goederen terugnemen, doch bij verschil van mening of de gehuurde goederen al dan niet in het juiste aantal of in goede staan zijn teruggeven rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaats gehad.

Artikel 17. Hulp aan de chauffeur
Indien de door de klant toegezegde hulp niet aanwezig is worden de hierdoor ontstane kosten door de klant betaald. Greencups houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18. Betaling
Bij verhuur voor een aaneengesloten periode langer dan 4 weken, wordt de huur per 4 weken vooruit betaald. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Greencups zonder meer de klant in een procedure betrekken. Greencups hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 14 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Greencups is de klant niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de nakoming, tenzij de klant een consument is.

Artikel 19. Incasso
Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf 14 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde voorwaarden is een vergoeding verschuldigd voor alle gemaakte incassokosten, onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure.

Artikel 20. Administratiekosten
Indien de klant in overleg met Greencups op rekening wenst te huren is de klant voor het versturen van rekeningen beneden € 100,00 exclusief BTW, aan administratiekosten een bedrag van € 15,00 verschuldigd.

Artikel 21. Verzekering en de mogelijkheid van afkoop
Greencups adviseert de klant de gehuurde goederen naar gelang het risico tegen brand, verlies, diefstal, aansprakelijkheid, etc. te verzekeren vanaf het moment van levering tot aan moment dat huurgoederen weer worden opgehaald door Greencups of ingehuurde derden resp. worden retour gebracht naar het depot van Greencups. Ontstane schade in de periode dat de klant verantwoordelijk is voor de huurgoederen, is ten alle tijden voor rekening van de klant. De klant dient de goederen in dezelfde toestand in te leveren, waarin hij het heeft ontvangen, normale slijtage en gebruik uitgezonderd. Afkoop van schade is niet mogelijk voor alle huurgoederen.

Artikel 22. Geschillen
Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de aangegane huurovereenkomst dan worden de geschillen die behoren tot bevoegdheid van de Rechtbank bij de Rechtbank te Lelystad aanhangig gemaakt, behoudens de geschillen die ontstaan met een consument. Op alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Voorts is er uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.

Artikel 23. Reiniging van de verhuurde goederen
Huur van Greencups producten is inclusief éénmalige reiniging in de Greencups Spoelfabriek na afloop van de huurperiode.

Artikel 24. Veiligheid
De veiligheid van het gebruik van de huurgoederen is een zaak van de klant zelf. Greencups verstrekt gebruiksaanwijzingen waar dit nodig is. Voor de veiligheid van de klant, (bar)personeel, consumenten of die van derden kan Greencups niet instaan.

Artikel 25. Risico’s
De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen en is ervan op de hoogte dat de huurgoederen ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken aan c.q. van de klant, (bar)personeel, consumenten of anderen. De klant verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s.

Artikel 26. Niet nakoming
Indien de klant één of meer bepalingen uit de huurovereenkomst of uit deze voorwaarden niet nakomt is Greencups gerechtigd om een boete van € 2.500,00 per dag, alles onverminderd het recht van verdere schadevergoeding te vorderen. Indien Greencups verdere schadevergoedingen eist, kan deze boete niet in mindering worden gebracht op die schadevergoeding.