Algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden Centrum Management Leiden

Voorwaarden ecoglazen Gemeente Leiden

Betrokken partijen dienen het volgende in aanmerking te nemen dat:

  • de gemeente Leiden heeft in haar beleid bepaald dat er één gezamenlijk systeem dient te zijn bij stadsbrede evenementen waarin herbruikbare kunststof drinkbekers (hierna: “GreenCups”) worden gebruikt bij evenementen. Een en ander is nader omschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leiden en de Nadere regels herbruikbare bekers;
  • Centrum Management Leiden (hierna: “CML”) in de gemeente Leiden de belangen van de Leidse horecaondernemers behartigt en zij in dat kader op zich heeft genomen voor de Leidse ondernemers een preferred supplier te realiseren die voor alle stadsbrede Leidse evenementen greencups kan leveren conform de Leidse beleidsregels;
  • De gemeente Leiden noch CML is in dit kader contractspartij bij de overeenkomst tussen de leverancier en de Leidse ondernemers;
  • CML via een brede uitvraag uiteindelijk op verzoek van de Leidse ondernemers Ecobekers B.V. met als merk- en handelsnaam Greencups (hierna te noemen: “Greencups”), heeft voorgedragen die veel ervaring heeft met de levering van greencups en bovendien daarbij fullservice kan verlenen;
  • Met de overeenkomst wordt beoogd Greencups als preferred supplier voor de stadsbrede evenementen te realiseren;
  • In verband met de huidige corona-omstandigheden is nog niet duidelijk wanneer het eerste stadsbrede evenement zal plaatsvinden. Om die reden zal het eerste jaar van de levering door Greencups ingaan nadat het eerste stadsbrede evenement heeft plaatsgevonden.
  • Na het eerste stadsbrede evenement wordt gedurende 1 jaar bekeken of deze overeenkomst met Greencups wordt voorgezet of niet. De ondernemers bepalen samen met CML na 1 jaar of Greencups preferred supplier blijft of niet.
  • Deze overeenkomst wordt gesloten met de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan.

De volgende definities worden gehanteerd:

Evenement: zoals bepaald in artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020.

Normale bedrijfsvoering: alle ondersteuning van Greencups voor het bestellen, leveren en retour ophalen van de greencups. Hieronder valt bijvoorbeeld niet de eventuele extra ondersteuning van Greencups tijdens het evenement zelf

On site ondersteuning: alle werkzaamheden buiten de normale bedrijfsvoering zoals hierboven gedefinieerd.

On site voorraad: de aanwezigheid van extra goederen tegen vergoeding bij grote stadsbrede evenementen voor de aanvoer van extra goederen.

Stadsbrede evenementen: Koningsdag, de Lakenfeesten en Leidens Ontzet.

Normale evenementen: alle evenementen die niet vallen onder de stadsbrede evenementen.

Greencups: herbruikbare kunststof drinkbekers met Greencups artwork en een transparant/mat uiterlijk, ook wel greencups of ecobekers genoemd, gemaakt van 100% recyclebaar polypropyleen, voor de consumptie van fris- en mixdranken, bier, koffie en andere warme en koude dranken. De Greencups voor het serveren van wijn zijn glashelder en gemaakt van het 100% recyclebare polycarbonaat.

Greenpitcher: een herbruikbare kunststof schenkkan van 1,9 liter gemaakt van 100% recyclebaar polypropyleen die kan gebruikt worden voor het vullen van bier, frisdrank en andere dranken.

Kist: een duurzame kunststof opslagkist met bijbehorende deksels gemerkt met Greencups.

Pallet: standaard een houten of anders een duurzame kunststof pallet als euroformaat.

Online Toolkit: een toolkit op de website www.greencups.nl waar  de ondernemer promotiemateriaal kan downloaden voor een optimale communicatie en voorlichting naar bezoekers van het evenement met betrekking tot de werking van de Greencups en het statiegeldsysteem.

Goederen: greencups, greenpitchers, kisten of pallets die door Greencups worden of zijn geleverd.

Statiegeld: statiegeld per greencup of greenpitcher te voldoen door de ondernemer die de greencup en/of greenpitcher bestelt.

Niet retour: elke greencup of greenpitcher die wel geleverd is en niet retour is gekomen.

Ongebruikt retour: elke greencup of greenpitcher die geleverd is maar niet is gebruikt. De kist waarin de greencups of greenpitchers verpakt zijn is dan ongebruikt en de verzegeling is niet verbroken.

Spoelkosten: de huurprijzen zijn inclusief het reinigen en drogen, de controle en het inpakken van de greencups en greenpitcher in de kisten.

Uitval: greencups en greenpitchers waarvan na reiniging door Greencups wordt geconstateerd dat deze niet opnieuw ingezet kunnen worden als gevolg van zware beschadiging of vervuiling.

Partijen komen als volgt overeen:

1 Bestellen en de huurperiode

1.1 De ondernemer bestelt de goederen per evenement rechtstreeks via het online besloten bestelplatform van Greencups. Zie greencups.nl

1.2 Bestellingen die op andere wijze worden geplaatst zullen niet uitgevoerd worden en op basis daarvan kunnen derhalve geen rechten van leveringen worden geclaimd.

1.3 Gegarandeerde leveringen kunnen alleen plaatsvinden indien minimaal 10 dagen voorafgaand aan het evenement de bestelling is geplaatst en zonder dat de betaling wordt gestorneerd. Voor bestellingen na deze termijn wordt EUR 75,- extra in rekening gebracht.  

1.4 De huurperiode voor de stadsbrede evenementen is gelijk aan de duur van het evenement.

1.5 De huurperiode voor de niet stadsbrede evenementen loopt voor de duur van de aantal dagen waarop de goederen door de ondernemer zijn gehuurd.

1.6 De greencups en greenpitchers worden per huurperiode eenmalig ingezet waarna ze door Greencups opgehaald en gereinigd worden alvorens deze opnieuw gebruikt kunnen worden bij een volgend evenement. Indien de ondernemer besluit de greencups en/of greenpitchers (machinaal) te reinigen op locatie gedurende een meerdaags evenement wordt een meerprijs in rekening gebracht.

1.7 De gehuurde goederen blijven altijd in eigendom van Greencups.

 

2. Transport greencups

2.1 Greencups levert de greencups en greenpitchers in gesloten en verzegelde kisten per evenement direct bij de ondernemer. Levering vindt plaats in principe tot aan de deur van het horecabedrijf of de opslagruimte.

2.2 De ondernemer is verantwoordelijk voor het weer tijdig klaarzetten bij de deur op de ophaaldag.

2.3 Eén of twee werkdagen vóór het stadbrede evenement worden de goederen geleverd en binnen twee werkdagen na het stadsbrede evenement worden de goederen opgehaald. Greencups streeft erna de goederen op de eerste werkdag op te halen. Voor de niet stadsbrede evenementen worden over levering en ophalen afspraken met de ondernemer gemaakt.

2.4 De ondernemer verplicht zich om de Greencups medewerkers te helpen met het laden en lossen van de goederen.

2.5 De ondernemer en Greencups tekenen op locatie voor afgifte en ontvangst van de goederen. De ondertekende (digitale) formulieren zijn bepalend voor de financiële afwikkeling na het evenement.

2.6 De kosten voor het leveren en ophalen inclusief een voorlopige telling door de ondernemer en Greencups samen op locatie van de goederen zijn in de huurprijs inbegrepen.

2.7 De greencups en greenpitchers dienen zo schoon mogelijk na afloop van elk evenement gestapeld in de kisten te worden teruggeplaatst in overeenstemming met de aanlevering. De greencups dienen per type gescheiden en verticaal gestapeld in de daarvoor bestemde kisten. Kisten dienen maximaal afgevuld te worden, waarbij er altijd per maat 1 kist overblijft die “halfvol” retour wordt gegeven aan Greencups.

2.8 Indien de greencups en/of greenpitchers bij het retour ophalen niet op de juiste wijze zijn verpakt, dan kan Greencups besluiten de zending te weigeren en op een ander nader te bepalen moment op te komen halen. De extra ophaalkosten zullen in dit geval worden doorbelast aan de ondernemer op de eindfactuur.

2.9 Indien de greencups en/of greenpitchers op dermate wijze worden aangeleverd dat deze naar het oordeel van Greencups niet op die wijze kunnen worden meegenomen, dan kan Greencups ervoor kiezen de greencups alsnog op locatie, bij voorkeur met hulp van de ondernemer, correct in te pakken in de kisten. Dit correct inpakken wordt in rekening gebracht tegen € 0,01 per gehuurde greencup en € 0,05 per greenpitcher.

3. Tellen greencups

3.1 De (voorlopige) telling van de greencups bij het ophalen door Greencups kan alleen op locatie plaatsvinden indien de greencups en greenpitchers op correcte wijze zijn verpakt.

3.2 Er mogen geen andere goederen dan greencups of greenpitchers in de kisten en/of pallets worden gestopt. Indien de er toch andere goederen in de kisten en/of pallets worden geplaatst dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de ondernemer die de kisten en/of pallets heeft aangeleverd.

3.3 De gehuurde goederen worden bij het ophalen geteld. Niet retour wordt op de eindfactuur in rekening gebracht.

4. Reinigen

4.1 Greencups ziet er op toe dat het spoelen en selecteren van de greencups en/of greenpitchers zorgvuldig en hygiënisch wordt uitgevoerd.

4.2 Greencups is verantwoordelijk wanneer er één of meerdere greencups en/of greenpitchers niet schoon, heel of veilig worden geleverd.

4.3 Voor elke greencup of greenpitcher die de ondernemer niet schoon, heel of veilig van Greencups ontvangt, ontvangt de ondernemer in overleg voor elk exemplaar een vervangende greencup of greenpitcher vóór aanvang van het evenement of wordt het exemplaar middels de huurprijs gecrediteerd op de eindfactuur.

4.4 De ondernemer dient met een foto aan te tonen hoeveel goederen niet geheel schoon, zwaar beschadigd of misvormd zijn ontvangen. Deze goederen dient de ondernemer apart te houden. De ondernemer is verplicht de ontvangen goederen ontvangst visueel te controleren en na te gaan of deze voldoen.

6.3    Voor stadsbrede evenementen geldt dat alle Leidse ondernemers verplicht zijn hetzelfde statiegeldbedrag te hanteren. Alle Leidse ondernemers zijn daarnaast verplicht om alle greencups en greenpitchers in te nemen tegen retourbetaling van het statiegeld indien de consument ten tijde van het evenement deze retour brengt naar één van de horeca uitgiftepunten.

6.4 CML zorgt voor gelegenheid waar de on site voorraad kan worden gestald. CML draagt de kosten voor de stalling en de levering van de extra on site voorraad.

7. Niet retour, uitval en ongebruikt retour

7.1 Greencups bepaalt na het (stadsbrede) evenement welke greencup en/of greenpitcher na afloop wordt bestempeld als uitval omdat deze niet herbruikbaar is. Greencups brengt de kosten zoals aangegeven in artikel 6.1 in rekening bij de ondernemer die de greencup en/of greenpitcher heeft geretourneerd die niet meer te gebruiken is.

7.2 Voor elk evenement geldt dat Greencups de eerste 3% van de uitval voor haar rekening neemt. Deze uitvalregeling is gebaseerd op de totaal bestelde hoeveelheid greencups en greenpitchers voor dat evenement bij die ondernemer ongeacht of de greencups en greenpitchers zijn ingezet op het evenement.

7.3 Voor elke greencup die boven de grens van de eerste 3% van dat evenement bij die ondernemer uitvalt, brengt Greencups de kosten in rekening zoals aangegeven in artikel 6.1. Deze greencups en greenpitchers worden als uitval geselecteerd en in rekening gebracht op de eindfactuur per ondernemer.

7.4 De greencups en greenpitchers die uitgevallen zijn, worden separaat verpakt in het spoelcentrum van Greencups. Indien gewenst worden de uitval greencups en greenpitchers teruggegeven aan de ondernemer die de meerprijs daarvoor heeft voldaan. Hier dient de ondernemer een schriftelijk verzoek per email aan Greencups te doen binnen 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur. Na die termijn zullen de uitval greencups worden gerecycleerd.

7.5 Om gebruik te kunnen maken van de regeling van ongebruikt retour moet de kist waar de greencups en/of greenpitchers in geleverd zijn, verzegeld geretourneerd worden aan Greencups. Eveneens dient de kist in nette en schone staat retour geleverd te worden zonder dat Greencups de kist en inhoud alsnog moet schoonmaken. In geval aan de voorwaarden voor ongebruikt retour is voldaan, krijgt de ondernemer 25% korting op de huur van de kist die ongebruikt is geretourneerd. Dit bedrag wordt gecrediteerd op de eindfactuur.

8. Statiegeldsysteem

8.1    Bij gebruik van greencups en greenpitchers van Greencups dienen de onder artikel 6.2 vermelde statiegeldbedragen gehanteerd te worden.

8.2    Levert de ondernemer meer greencups en/of greenpitchers in, dan ontvangt de ondernemer per stuk het statiegeldbedrag met btw verrekening retour.

9. Betaling

9.1 Direct bij het plaatsen van de bestelling dient de te betalen huurprijs voor de goederen via iDEAL te worden voldaan. De ondernemer ontvangt per e-mail een huurfactuur als bevestiging van haar bestelling.

9.2 De bestelling wordt pas geleverd indien de huurprijs volledig is voldaan en indien er geen oude facturen meer openstaan.

9.3 In uitzonderingsgevallen kan worden geleverd op factuur. Greencups bepaalt aan welke ondernemer in welk geval op factuur wordt geleverd. De huurfactuur dient minimaal 10 dagen voor de afgesproken dag van levering te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Greencups. De (bank)gegevens voor betaling zijn op de factuur aangegeven.

9.4 Indien de factuur zoals aangegeven onder lid 1 niet tijdig is voldaan, heeft Greencups het recht de bestelde greencups en greenpitchers niet af te leveren.

9.5 De eindfactuur volgt ook in het geval van lid 9.4 nadat alle gehuurde greencups en greenpitchers retour zijn ontvangen en zijn gereinigd.

9.6 De eindfactuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de ondernemer te worden betaald. Ingeval de ondernemer de factuur niet binnen de aangegeven betalingstermijn voldoet, ontvangt de ondernemer 3 herinneringen. Na de 3e herinnering volgt een incassotraject bij het CIB te Rotterdam. Vanaf de 3e herinnering kunnen ook extra kosten in rekening worden gebracht vanwege het niet tijdig voldoen van de factuur.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Greencups is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de levering van de verkeerde (hoeveelheid van) de goederen, de tijdige levering, het retourneren en de afhandeling van het statiegeld en de eventuele schade als gevolg van het niet nakomen van de on site support.

10.2 Bij de levering van de goederen dient de ondernemer de goederen te controleren onder meer op juiste hoeveelheid en gewenste kwaliteit. Na deze controle is de ondernemer verantwoordelijk voor de geleverde goederen. De ondernemer is na deze controle aansprakelijk voor eventuele schade aan/van de geleverde goederen.

10.3 De bepaling onder lid 10.1 geldt niet op moment dat er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, voorzienbare transportproblemen, voorzienbare verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Greencups of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

11. Algemene huurvoorwaarden

11.1  Buiten de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zijn enkel de afspraken van toepassing zoals neergelegd in deze overeenkomst.

11.2 Noch de algemene voorwaarden van Greencups noch de algemene voorwaarden van de ondernemer zijn van toepassing.

12. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

12.1  Op de te sluiten overeenkomsten en alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

12.2  Alle geschillen inzake contractuele of niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of die verband houden met de overeenkomst zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.